YKSITYISTEIDEN AURAUSAVUSTUKSET VUODELLE 2020

YKSITYISTEIDEN AURAUSAVUSTUKSET

vuodelle 2020

 

Uudistuneen yksityistielain (560/18)

perusteella kunnan myöntämien tieavustusten

kriteerit ovat muuttuneet. Avustusta

hakevien yksityisteiden tulee lain mukaan

täyttää kaksi ehtoa (§ 84):

 

1. tietä koskevien asioiden hoitamista

varten on perustettu tiekunta, ja

 

2. tiekuntaa ja yksityistietä koskevat

tiedot yksityistierekisterissä sekä

tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä

ovat ajantasaiset (§ 50).

 

Kunnanhallituksen päätöksen 6.9.1988 § 370

mukaan aurausavustusta maksetaan yli 300 m

pituiselle pysyvän asutuksen pääsytielle.

Jokaisen tiekunnan on haettava
aurausavustusta. Aikaisempia hakemuksia
ei huomioida.
 
Hakuohjeet ovat
kunnan internetsivuilla
Ajankohtaista-osiossa.
Hakuaika on 29.10.-12.11.2020.

Lähetä hakemus toimistosihteerin

sähköpostiosoitteeseen:

tiina.rajala@reisjarvi.fi

 

Ilmoita hakiessasi seuraavat tiedot:

Tiekunta
Yhteyshenkilö, osoitetiedot, sähköpostiosoite
Tien pituus
Pankkitilinumero

 

 

 

Tekninen lautakunta

 

 

 

Huom! Yksityistien tiekunta voi saada myös valtionavustusta uuden yksityistielain mukaan:

83 § (30.12.2019/1503)
Valtionavustus

Valtio voi vuosittain myöntää valtion talousarviossa tähän tarkoitukseen osoitetun määrärahan rajoissa avustusta:

1) sellaisen yksityistien tienpitoon, jota koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta;

2) tiekuntien neuvontaan ja opastukseen ja sitä tukevan materiaalin ja palveluiden tuottamiseen; sekä

3) yksityisteitä koskevaan kehittämis-, suunnittelu- ja tutkimustyöhön.

 

Edellytyksenä 1 momentin 1 kohdan mukaisen avustuksen myöntämiselle on, että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.

Valtionavustuksen myöntämisestä ja lakkauttamisesta 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun tienpitoon päättää se toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueella tie tai suurin osa siitä on. Liikenne- ja viestintävirasto päättää määrärahan tai sen osan kohdentamisesta toimivaltaisille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille. Valtionavustuksen myöntämisestä 1 momentin 2 ja 3 kohdan mukaisiin tarkoituksiin päättää Liikenne- ja viestintävirasto.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä valtionavustusmäärärahan jaosta.

https://www.ely-keskus.fi/yksityistieavustukset

https://www.traficom.fi/fi/yksityisteiden-valtionavustukset