Kuulutus, Fingrid Oyj, Metsälinjan vahvistaminen välillä Vaala Nuojuankangas – Laukaa Vihtavuori, 400+110 kV voimajohtohanke drno 15/24

Fingrid Oyj, Metsälinjan vahvistaminen välillä Vaala Nuojuankangas –
Laukaa Vihtavuori, 400+110 kV voimajohtohanke
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 25.6.2024 antanut YVA-lain (252/2017) 23 §:n mukaisen
perustellun päätelmän Fingrid Oyj:n Metsälinjan vahvistaminen välillä Vaala Nuojuankangas – Laukaa
Vihtavuori, 400+110 kV voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Voimajohtoreitille
sijoittuvat kunnat ovat: Vaala, Siikalatva, Haapavesi, Kärsämäki, Haapajärvi, Reisjärvi, Pihtipudas, Kinnula,
Kivijärvi, Karstula, Saarijärvi, Multia, Uurainen, Äänekoski, Laukaa, Jyväskylä.
Perustellussa päätelmässä yhteysviranomainen esittää näkemyksensä YVA-selostuksen riittävyydestä ja laadusta
sekä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Perusteltuun päätelmään sisältyy yhteenveto selostuksesta
annetuista lausunnoista ja mielipiteistä.


Hankkeen kuvaus
Fingrid Oyj suunnittelee Metsälinjan vahvistamiseen liittyvää 400 + 110 kilovoltin (kV) voimajohtohanketta.
Voimajohtoreitin pituus on noin 297 kilometriä. Uusi voimajohto sijoittuu 252 kilometrin osuudella nykyisen 220
kV voimajohdon paikalle, ja nykyisen voimajohdon rinnalle 45 kilometrin osuudella. Asutusta tai luonnonsuojelukohdetta
kiertävissä teknisissä vaihtoehdoissa voimajohto sijoittuu lyhyelti uuteen maastokäytävään. Tarkasteltava
voimajohtoreitti sijoittuu usean kunnan alueelle lähtien Pohjois-Pohjanmaalta Vaalasta Nuojuankankaan
sähköasemalta ja päättyen Keski-Suomeen Laukaan Vihtavuoren sähköasemalle.


Tiedoksianto
Perusteltu päätelmä ja sitä koskeva kuulutus on julkaistu Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/keski-suomi 27.6.2024.


Nähtävilläolo
Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä ja sitä koskeva kuulutus ovat yleisesti nähtävillä 27.6.2024 –
29.7.2024 www.ely-keskus.fi/kuulutukset/keski-suomi. Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös hankkeen todennäköisen
vaikutusalueen kunnissa.
Perusteltu päätelmä on nähtävillä yhdessä hankkeen YVA-aineiston kanssa myös osoitteessa www.ymparisto.
fi/metsalinjanvahvistaminenYVA.


Jyväskylä 27.6.2024
KESKI-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Lisätietoja
YVA-yhteysviranomainen,