Koulukuljetukset

Peruskoululaki (§ 32) sanoo koulumatkoista seuraavaa:
”Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus.”

Koululautakunta on käyttänyt seuraavia periaatteita myöntäessään koulukuljetuksia:
1) perusopetuslaki
2) esikoululaisille on valtuuston päätöksellä järjestetty
koulukuljetus
3) lääkärin tai vastaavan lausunto
4) koululautakunnan harkinta (tien vaarallisuus, matkan pituus, tieolosuhteet, valaistus jne.); tässä on apuna ollut tiehallinnon kehittämä Koululiitu-ohjelma.

Hakeminen
Koulukuljetusta anotaan vapaamuotoisella koululautakunnalle osoitetulla hakemuksella.

Liitetiedostot
Liite Size
Liikenneturvallisuus.pdf 544.71 KB
KOULUKULJETUS.pdf 73.38 KB