Tietosuoja

Miksi keräämme tietoa?

Henkilötietoja kerätään vain perustelluista syistä. Pääsääntöisesti tietoja tarvitaan lakisääteisten ja julkisten palveluiden hoitamiseksi, asiakas- ja palvelusuhteen sekä sopimuksen hoitamiseen.

Oikeus tarkistaa ja oikaista itseään koskevat tietonsa

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tietonsa ja vaatia mahdollisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli rekisteröity haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot ja vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee toimittaa kirjallisesti kunnan nuevontaan. Sähköpostin tai puhelimen välityksellä tulevia tietopyyntöjä ei voida käsitellä. Tulosta lomake ja toimita se kunnan neuvontaan, jossa henkilöllisyys tarkastetaan. Tietopyyntölomake

Oikeus tietojen poistamiseen ja rajoittamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista edellyttäen, ettei käsittelyllä ole enää laillista perustetta. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä, mikä tiedoissa on virheitä. Tällöin käsittelyä rajoitetaan, kunnes rekisterinpitäjä on tarkistanut tietonsa.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojensa käsittelyä, joka perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvat julkisen vallan käyttämiseksi tai näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Tällöin rekisterinpitäjän tulee osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Siirto järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siirtää tietonsa järjestelmästä toiseen edellyttäen, että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen. Tiedot toimitetaan jäsennellyssä muodossa tulosteena tai sähköisessä muodossa.

Tietosuojavastaava

Anita Rättyä
Joki ICT Oy
Ratakatu 1
84100 Ylivieska
+358 40 646 0213
tietosuoja<a>jict.fi

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomaisena toimii Suomessa tietosuojavaltuutettu

tietosuoja<a>om.fi

https://tietosuoja.fi/yhteystiedot

Tietosuojaselosteet

Tietosuojaselosteista ilmenee toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä yhteystietoineen.