Kuntalain (410/2015) 37 § mukaan jokaisessa kunnassa tulee olla kuntastrategia.                                       

Strategiassa tulee ottaa huomioon                                                 
 - kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen     
 - palvelujen järjestäminen ja tuottaminen                                        
 - kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet 
 - omistajapolitiikka
 - henkilöstöpolitiikka
 - kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
 - elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön
muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kunnan talousarvio
ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset
kunnan tehtävien hoitamiseksi turvataan.

Reisjärven kunta käynnisti kuntastrategia uudistustyö vuoden 2018 alussa kuntalaiskyselyllä,
jossa kartoitettiin kuntalaisten näkemyksiä Reisjärven kunnan nykytilasta ja tulevaisuudesta.
Materiaalin pohjalta kunnan päättäjät, työntekijät, järjestöjen ja yrittäjien edustajat ovat työstäneet
eri työpajoissa helmi-kesäkuun aikana strategisia painopisteitä, tavoitteita ja toimenpiteitä.
Valmistelun tueksi järjestettiin Reipas-messuilla huhtikuussa painopistekysely kuntalaisille.
Kyselyyn vastasi 203 henkilöä, joista 40 %:ia piti tärkeimpänä tehtävänä elinkeinojen
kehittämistä, 24 % piti tärkeänä terveitä tiloja ja 20% väestö- ja perhepolitiikkaa merkittävänä
kunnan strategisena painopistealueena, loput painotukset kohdistuivat harrastuksiin,
vapaa-aikaan ja kuntamarkkinointiin.

Kuntastrategia ulottuu vuoteen 2035 saakka, mutta samalla siinä on linjattu tämän
valtuustokauden loppuajan 2019-2021 tavoitteet ja toimenpiteet.
Strategian päivittäminen ajoittuisi vuosille 2021-2022.

Reisjärven kunnan strategia

Esite: https://issuu.com/creamedia/docs/reisja_rven_strategiaesite