Strategia

Kunnantalo

Strategia 2035, tavoitteet ja toimenpiteen 2021-2025

Kuntalain (410/2015) 37 § mukaan jokaisessa kunnassa tulee olla kuntastrategia.

Kuntastrategia on kunnanvaltuuston hyväksymä asiakirja, josta kunnan kaikki keskeisin päätöksenteko, suunnittelu ja kehittäminen johdetaan.

Kuntastrategiassa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

 Strategiassa tulee ottaa huomioon                                                 
 - kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen     
 - palvelujen järjestäminen ja tuottaminen                                        
 - kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet 
 - omistajapolitiikka
 - henkilöstöpolitiikka
 - kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
 - elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kunnan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseksi turvataan.

Reisjärven kuntastrategia ulottuu vuoteen 2035 saakka ja samalla siinä on linjattu kuluvan valtuustokauden loppuajan 2021-2025 tavoitteet ja toimenpiteet.

LIITE