Tiedote Reisjärven Kiiskinevan tuulivoimaosayleiskaavan (MROL 77a §) vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettamisesta.

 

(Samanaikaisesti asetetaan nähtäville myös hankkeen YVA-arviointiohjelma yhteysviranomaisen, eli Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimesta.)

Reisjärven kunnanhallitus on kokouksessaan 06.02.2023 § 35 päättänyt ilmoittaa Kiiskinevan tuulivoimaosayleiskaavan (MRL 77a §) vireille tulleeksi ja asettaa kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville kaavoituksen ajaksi.

Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena osayleiskaavana. Osayleiskaavaa voidaan käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueella. Tuulivoimapuiston toteuttaminen edellyttää YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia ja MRL:n mukaisen osayleiskaavan laatimista. Tässä hankkeessa kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA) toteutetaan samanaikaisina, mutta erillisinä menettelyinä.

 

Reisjärven kunnanhallitus pyytää mielipiteitä ja lausuntoja Reisjärven Kiiskinevan tuulivoimapuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS).

Kaavoitustyön alussa on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain MRL 63 §: n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa esitetään osayleiskaavan laatimisen tavoitteita ja lähtökohtia, sen eri vaiheet ja eteneminen, miten kaavoitukseen voi osallistua sekä miten kaavan vaikutuksia arvioidaan kaavahankkeen aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on saatavilla koko kaavahankkeen ajan. Siitä voi esittää mielipiteitä ja sitä päivitetään tarvittaessa kaavaprosessin aikana aina ehdotusvaiheen nähtävilläoloon asti.

 

Kiiskinevan tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 22.5.2023- 31.8.2023 Reisjärven kunnan ilmoitustaululla osoitteessa Reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi sekä kunnan verkkosivuilla www.reisjarvi.fi

Kiiskinevan tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Mahdolliset mielipiteet Kiiskinevan tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee osoittaa suullisesti tai kirjallisesti kunnalle osoitteeseen: Reisjärven kunta, Reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi tai sähköisesti osoitteeseen reisjarvi@reisjarvi.fi.

 

Hanketta koskeva yleisötilaisuus järjestetään maanantaina 29.5.2023 kl 17.30 Niemenkartanon auditoriossa (Susisaarentie 8, 85900 Reisjärvi). Kahvitarjoilu klo 17.00. 
Asiasta ovat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Suomen elinkeino-, liikenne. ja ympäristökeskus), hankevastaavan (ABO Wind Oy) ja YVA-konsultin (Ecobio oy) edustajat. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan ja keskustelemaan. 

Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etänä. Linkki julkaistaan Reisjärven kunnan verkkosivuilla. Tervetuloa!

       

 

Tästä linkistä pääset osallistumaan tilaisuuteen.         

 

Lisätietoja kaavahankkeesta saa kunnan internetsivuilta ja yhteyshenkilöiltä:

 

Tekninen johtaja Jari Vuori, Reisjärven kunta, puh. 040 300 8250

Kaavan laatija Katri Peltoniemi, A-Insinöörit Civil Oy, puh. 041 731 6439  

Liitetiedostot