Lomitusetuudet

Edellytykset lomituspalvelujen saamiselle ja niiden onnistuneelle toteutumiselle

Lomituspalveluja voivat saada sellaiset maatalousyritäjät, jotka työskentelevät päivittäin päätoimisesti kotieläinten hoitotöissä. Lisäksi tulee olla voimassa oleva pakollinen MYEL-vakuutus ja tilalla tulee olla vähintään 6 kotieläinyksikköä.

Onnistuneet lomituspalvelut perustuvat lomahallinnon, lomittajien ja maatalousyrittäjien hyviin toimintotapoihin. Toimintatavoissa tulee huomioida lainsäädäntö, työehtosopimukset ja Melan ohjeistus.
Osapuolten oikeudenmukainen kohtelu onnistuu vain noudattamalla yhteisesti sovittuja käytäntöjä. Sovittujen toimintatapojen noudattaminen lisää sekä maatalousyrittäjien ja lomittajien keskinäistä tasapuolisuutta.
Lomittajien turvallinen työympäristö, ajanmukaiset työvälineet sekä  hyvin järjestetyt ja ohjeistetut työt ovat onnistuneen lomituksen edellytyksiä.
Maatalousyrittäjä ja lomatoimi ovat vastuussa lomittajien työturvallisuudesta. Lomatoimi ei voi lähettää lomittajaa tilalle jonka työturvallisuus ei ole kunnossa. Johtavat lomittajat tekevät  työolosuhdekartoituksen lomituspalveluja käyttävälle tilalle. Lomituksen aikana voidaan tehdä myös tilakäyntejä, joiden yhteydesä kartoitetaan työtilat sekä mahdolliset puutteet ja korjaustarpeet.
Puutteet voivat johtaa myös lomituskieltoon siihen saakka kun epäkohdat on korjattu.

Vuosiloma

Vuosilomaa haetaan kalenterivuosittain. Lomahallinto lähettää vuosilomahakemuksen ja tilatietolomakkeen nykyisille lomaanoikeutetuille. Huolellinen lomakkeiden täyttäminen ja lomakkeiden palauttaminen määräajassa lomahallinnon käsittelyyn edesauttaa se palvelujen oikeudenmukaiseen toteutumiseen.
Lomahakemuksen voi täytää ja lähettää myös lomitusnetissä, tilatietolomake ja muut mahdolliset liitteet tulee toimittaa erikseen lomatoimistoon. Henkilökohtaista neuvontaa vuosilomaoikeudesta ja sen hakemisesta antaa lomatoimenjohtaja.

Vuosilomaoikeus on 26 päivää, johon voi sisällyttää 3 sunnuntai- tai arkipyhäpäivää. Vuosilomaoikeus on henkilökohtainen ja maksuton.
Lomittaja tekee vain vuosilomalla olevan maatalousyrittäjän tehtäväosuuden välttämättömistä päivittäisistä kotieläinten hoitotöistä.
Maatalousyrittäjä ja johtava lomittaja sopivat vuosiloma-asioista, kuten vuosiloman ajankohdasta, lomittajan tehtävistä ja mahdollisesta opastuksesta tai pehdytystarpeesta.
Vuosilomapyynnön voi tehdä myös Lomitusnetissä

Sijaisapu

Lomituspalveluihin oikeutettu maatalousyrittäjä voi saada sijaisapua useassa eri elämäntilanteessa. Sijaisapulomituksessa maatalouslomittaja hoitaa sijaisapua saavan maaalousyrittäjän välttämättömät päivittäiset kotieläinten hoitotyöt.
Sijaisapua pitää hakea kirjallisesti ennen lomitustöiden alkamista. Sijaisapua on mahdollista saada siihen oikeuttavan syyn ja todellisen tarpeen mukaan. Päätöksen oikeudesta sijaisapuun tekee lomatoimenjohtaja.Häneltä saa myös tarkempia tietoja sijaisavun perusteista ja toimitettavista liitteistä.
Lomituksen järjestelyn hoitaa johtavat lomittajat. Sijaisapulomituksesta peritään MYEL-työtuloon perustuva maksu (euroa/tunti).
Sijaisapulaskutukseen liityvissä asioissa ottakaa yhteyttä lomituspalvelupäällikköön.

Maksullinen lomitus

Vuosilomaan oikeutettu maatalousyrittäjä voi käyttää myös maksullista lomittaja-apua enintään 120 h / kalenterivuosi. Maksullista  lomitusta järjestetään maatalousyrittäjälle jos lomittajia on vuosiloma- ja sijaisapulomitusten jälkeen vielä vapaana. Maksullista lomitusta voi käyttää omien kotieläinten hoitotöiden järjestämiseen kokonaisina päivinä tai täydentää vuosiloma- tai sijaisapupäivää.
Maksullista lomitusta ei voi lomittaa maatalousyrittäjän ehdottama tilapäinen lomittaja.
Reisjärven paikallisyksikön alueen kunnat ja kaupungit ovat varanneet talousarvioonsa määrärahan, jolla tukevat alueensa yrittäjien maksullista lomittaja-apua.